Безпека життєдіяльності

Зміст програми


розділ 1Наукові основи безпеки життєдіяльності.
розділ 2Людина в системі "людина - середовище".
розділ 3Середовище в системі "людина- середовище".
розділ 4Забезпечення безпечної життєдіяльності.

Розділ 1:Наукові основи безпеки життєдіяльності.

тема 1.1Науково-технічний прогрес, розвиток і безпека цивілізації.
Життєдіяльність людини та довкілля: основні поняття та сучасні проблеми. Модель життєдіяльності людини. Об'єкт та предмет безпеки життєдіяльності. Поняття про небезпеку. Концепція допустимого ризику. Визначення ризику, кількісні оцінки ризику. Залежність коефіцієнта ризику від інтенсивності життєдіяльності людини. Системи безпеки життєдіяльності та ефективність їх функціонування. Управління ризиком та проблема допустимого ризику. Основні умови безпечної життєдіяльності людини та глобальної безпеки.

тема 1.2Основні завдання та проблеми безпеки життєдіяльності.
Ідентифікація небезпек : виявлення потенційних джерел небезпек та встановлення умов їх реалізації до небажаних наслідків. Класифікація небезпек за сферою походження, часом проявлення, природою матеріального носія та наслідками від реалізації. Визначення рівня дії небезпечних та шкідливих факторів в індивідуальному полі діяльності. Пошук шляхів відвернення та засобів захисту від них. Небезпечні ситуації як сукупність багатофакторних подій. Прогнозування небезпек - один із найефективніших шляхів їх відвернення та зменшення їхніх негативних наслідків. Типові моделі розвитку небезпек. Принципи забезпечення безпечної життєдіяльності.
Розділ 2:Людина в системі "людина - середовище".

тема 2.1Фізіологічні, психологічні та соціальні основи забезпечення безпечної життєдіяльності.
Психо-фізіологічна надійність людини як природна система захисту. Захисні властивості людського організму. Імунітет. Адаптація. Функції та властивості аналізаторів людини. Закон Вебера-Фехнера Психологічні особливості людини: пам'ять, мислення, увага, емоції, характер і темперамент. Основні потреби людини та її активність. Фактори, які знижують психофізіологічну надійність. Шляхи підвищення психофізіологічної надійності людини та рівня її безпеки.Вплив біоритмів та зовнішніх енергетичних полів на рівень індивідуального ризику.
Соціалізація особистості та безпека життєдіяльності. Світогляд та мораль як фактор особистої безпеки. Самооцінка людини. Типові моделі психологічних реакцій людей у екстримальних ситуаціях. Психологічний клімат колективу, його вплив на людину. Дружба і любов. Емпатія, егоцентризм і гуманність. Конфлікти та їх вирішення. Людська психіка та психологія натовпу.

тема 2.2Основи здорового способу життя.
Здоров'я людини як медико-біологічна та соціальна категорії. Показники індивідуального та суспільного здоров'я.
Раціональне та здорове харчування. Енергетична та фізіологічна цінність їжі. Безпечнісь ) харчових продуктів. Шляхи надходження шкідливих речовин (пестицидів, важких металів, радіонуклідів) в харчові продукти. Харчові добавки як можливі забруднення. Зберігання продуктів та їх обробка.
Оздоровчі традиційні та нетрадиційні системи. Методи оздоровлення.
Фізичне та розумове навантаження в нормальних та екстремальних умовах. Виникнення втоми, перевтоми і їхній вплив на рівень безпеки життєдіяльності. Фізіологічна обгрунтованість режиму праці та відпочинку. Шкідливі звички та їх вплив на безпеку людини. Вплив апкоголю наркотиків, нікотину на життєдіяльність людини.Профілактнка шкідливих звичок. Культура здоров'я як складова частина загальної культури людини.
Розділ 3:Середовище в системі "людина- середовище".

тема 3.1Природне середовище як критерій безпеки життєдіяльності.
Складові природного середовища та їх характеристика. Якісні та кількісні параметри природного середовища, які визначають умови життєдіяльності людини. Абіотичні, біотичні та антропогенні фактори. Гігієнічна характеристика факторів природного середовища. Екологічна характеристика жнттєдіяпьності та основи екологічної безпеки. Забруднення природного середовища - один з основних чинників порушення екологічної рівноваги. Оптимізація життєдіяльності людини в системі: людина - природна сфера - техногенна сфера. Ноосфера як і наступний етап розвитку людства.

тема 3.2Техногенна сфера та її негативні фактори.
Виробниче середовище як основна складова техногенної сфери і сукупність факторів фізичної, хімічної та біологічної природи.
Електричні фактори.. Дія електричного струму на організм людини. Способи захисту людей від ураження електричним струмом. Захист від атмосферної та статичної електрики.
Дія електромагнітних полів та випромінювань на людину, методи та засоби захисту від них.
Природа іонізуючого випромінювання. Дія радіації на людину. Принципи забезпечення радіаційної безпеки.
Хімічні фактори, їх класифікація. Шляхи надходження небезпечних хімічних речовин в організм людини.
Біологічні небезпечні фактори та основи захисту від них.
Сучасні інформаційні технології та безпека життєдіяльності. Особливості впливу інформаційного чинника на здоров'я населення та безпеки суспільства Гігієнічна характеристика фізичних факторів, які супроводжують роботу відеодисплейних терміналів і сучасної оргтехніки.
Побутове та позавиробниче середовище. Небезпечні фактори побутового середовища та їхня залежність від соціального розвитку суспільства. Причини побутових травм і соціальні аспекти побутового травматизму. Дорожньо-транспортна аварійність і безпека руху. Причини дорожньо-транспортних пригод. Навчання та пропаганда безпеки руху та побуту.
Розділ 4:Забезпечення безпечної життєдіяльності.

тема 4.1Безпека техногенного середовища.
Методи та засоби забезпечення безпеки техногенного середовища Типові моделі ситуацій з неадекватним рівнем ризику. Саніїарно-гігієнічна класифікація умов праці. Культура життєдіяльності як фактор попередження виникнення небезпечних ситуацій та зменшення їх шкідливого впливу.
Оптимальні умови, параметри та норми забезпечення безпеки життєдіяльності. Оптимальні та допустимі мікрокліматичні умови внутрішніх приміщень. Вентиляція та кондиціювання повітря. Вимоги до освітлення приміщень. Ергономічні вимоги до середовища Ергономіко - психологічні проблеми автоматизації та комп'ютеризації.
Основи пожежної безпеки. Умови виникнення та припинення горіння. Пожежо-вибухонебезпечні властивості речовин. Пожежобезпека при експлуатації електрообладнання та користування природним газом. Способи та засоби гасіння пожеж. Захист людей від небезпечних та шкідливих факторів пожеж та вибухів.

тема 4.2Елементи соціальної безпеки.
Безпека в умовах кримінальної злочинності та тероризму. Кримінапьні ситуації та характерні умови їх прояву. Поведінка в конфліктних ситуаціях кримінального характеру. Безпека в натовпі. Стан та динаміка проявів тероризму. Кримінально-правова оцінка тероризму. Індивідуальні та колективні дії під час терористичних актів.
Основи корпоративної безпеки. Зовнішні та внутрішні джерела загроз безпеці об'єкта економіки. Особливості управління об'єктом економіки в екстримальних умовах.
Перша медична допомога при нещасних випадках та інших загрозливих станах організму людини. Порядок проведення реанімаційних заходів. Медична аптечка та використання підручних матеріалів при поданні першої медичної допомоги. Перша медична допомога при кровотечах, переломах, вивихах, опіках, обмороженнях , електротравмах, отруєннях, при серцевому нападі,, задусі, судомах, непритомності.

тема 4.3Організаційно - правове забезпечення та управління безпекою життєдіяльності.
Правове забезпечення безпеки життєдіяльності. Законодавчі акти міжнародного гуманітарного права Конституційні основи особистої безпеки; право на життя, працю, свободу, соціальний, громадський та державний захист. Законодавчі та нормативні акти, кодекси та інші документи з питань безпеки життєдіяльності. Законодавчі та нормативні акти, що регламентують рівень індивідуального ризику. Нормативні документи, що регламентують усунення зовнішніх сталих чинників ризику особи. Система правового захисту та нагляду за дотриманням правової безпеки. Державні органи, відповідальні за забезпечення безпеки життєдіяльності. Відповідальність за порушення законодавства з питань безпеки життєдіяльності.
Діяльність ООН — основа міжнародної безпеки та безпеки особи. Міжнародне співробітництво України з питань безпеки життєдіяльності та спільних дій у разі транскордонних екстремальних ситуацій. Стратегічний розвиток України у світлі завдань забезпечення сталого розвитку людства.
Теми лекційних занять

тема 1Науково-технічний прогрес, розвиток і безпека цивілізації.
тема 2Основні завдання та проблеми безпеки життєдіяльності.
тема 3Людина в системі "людина - середовище".
тема 4Фізіологічні, психологічні та соціальні основи забезпечення безпечної життєдіяльності.
тема 5Основи здорового способу життя.
тема 6Природне середовище як критерій безпеки життєдіяльності.
тема 7Техногенна сфера та її негативні фактори.
тема 8Безпека техногенного середовища.
тема 9Елементи соціальної безпеки.
тема 10Організаційно - правове забезпечення та управління безпекою життєдіяльності.
Теми практичних занять

тема 1.1Науково-технічний прогрес, розвиток і безпека цивілізації.
Практичне заняття 1.Статистична оцінка небезпечних і шкідливих факторів для життя людини.

Мета:Усвідомити концепцію допустимого ризику та визначити небезпечні та шкідливі фактори для життя людини.
Завдання:Провести статистичну оцінку небезпечних та шкідливих факторів для життя людини на підставі соціологічного опитування, використовуючи бальну систему.


тема 2.1Психофізіологічні особливості людини і безпека життєдіяльності.
Практичне заняття 2.Психологічна надійність людини.

Мета:Показати вплив атомно-фізіологічних особливостей людини на безпеку життєдіяльності.
Завдання:Провести тести на визначення темпераменту людини, рівня уваги та ступеня задоволення основних потреб людини і проаналізувати одержані результати з погляду безпеки життєдіяльності.
Завдання для самостійної роботи

тема 1.1Науково-технічний прогрес , розвиток і безпека цивілізації.
Завдання:
1Історія розвитку наук про безпеку жимттедіяльності.
2Концепція ООН про сталий розвиток людського суспільства - основа безпеки життєдіяльності.
3Взаємозв'язок між рівнем безпеки та ризику.

тема 1.2Основні завдання та проблеми безпеки життєдіяльності.
Завдання:
1Прийнятний ризик та безпека.
2Небезпечні ситуації як сукупність багатофакторних подій.
3Теорії ризику.

тема 2.1Психофізіологічні особливості людини і безпека життєдіяльності.
Завдання:
1Вплив біоритмів і зовнішніх енергетичних полів на рівень індивідуального ризику.
2Захисні властивості людського організму. Імунітет. Адаптація.
3Емпатія, егоцентризм і гуманність та безпека особи.

тема 2.2Основи здорового способу життя.
Завдання:
1Здоров'я людини як медико-біологічна та соціальна категорії.
2Шкідливі звички та їх вплив на безпеку життєдіяльності.
3Культура здоров'я як складова частина загальної культури.

тема 3.1Природне середовище як критерій безпеки життєдіяльності.
Завдання:
1Характеристика складових природного середовища.
2Сучасні екологічні проблеми та безпека життєдіяльності.
3Ноосфера як наступний етап розвитку людства .

тема 3.2Техногеннна сфера та її негативні фактори.
Завдання:
1Особливості впливу інформаційного чинника на здоров'я населення та безпека життєдіяльності.
2Біологічні небезпечні фактори та захист від них.
3Безпека побутового та позавнробничого середовища .

тема 4.1Безпека техногенного середовища.
Завдання:
1Культура життєдіяльності як фактор попередження виникнення небезпечних ситуацій та зменшення їх шкідливого впливу.
2Ергономіко-психологічні проблеми автоматизації та комп'ютеризації.
3Первинні засоби гасіння пожеж.

тема 4.2Організаційно-правове забезпечення та управління безпекою життєдіяльності.
Завдання:
1Конституційні основи особистої безпеки.
2Відповідальність за порушення законодавства з питань безпеки життєдіяльності.
3Діяльність ООН - основа міжнародної безпеки особи.
Модулі (перелік завдань для перевірки знань)
та залікові питання

Модуль 1 питання для модульного контролю №1

Модуль 2 питання для модульного контролю №2

Залікові питання з курсу "Безпека життєдіяльності" залікові питання

Список літератури по курсу "Безпека життєдіяльності"


1.Желібо Є.П., Заверуха Н.П., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності. Київ: Каравела - Львів: Новий Світ - 2000, 2001 - 320с.
2.Гайченко В.А., Коваль Г.М. Основи безпеки життєдіяльності. - К.: МАУП, 2002. - 232с.
3.Жидецький В.Ц., Джигирей В.С. Безпека життєдіяльності. -Львів: Афіша, 2000. -246 с.
4.Пістун І.П. Курс лекцій з безпеки життєдіяльності, -Львів: Сполом, 1997, -282 с.
5.Збірник документів з безпеки життєдіяльності в системі освіти. -Львів; ТзОВ "Марка Лтд", 1997. -200 с.
6.Безпека життєдіяльності / Заред. акад. Н.В. Захарченка- Львів, 1997. -275 с.